0
سلامت دهان و دندان ( متخصص میهمان در برنامه تلویزیونی)
حضور دکتر مریم ابراهیمان متخصص دندانپزشک کودکان اصفهان ، فلوشيپ فوق تخصصي دندانپزشكي بيمارستاني عضو هيئت علمي دانشگاه به عنوان متخصص میهمان در برنامه سلامت دهان و دندان کودکان شبکه اصفهان

 
{this.GetOutputWriter().Write(File.ReadAllText(Server.MapPath("/tools/page/faf3.html")));}